Geen producten in je winkelwagen.

Winkelwagen
Item added Item updated Item removed No more products on stock You entered wrong value.

Geen producten in je winkelwagen.

Bekijk alle categorieën
Bekijk allezelfbouwpakketten
Ook op zaterdag contacteerbaar
Klantbeoordeling is 4.5 / 5
aankoop met uitleg & moderne aanpak
Schakelmateriaal
Installatiemateriaal
Kabel & Preflex
Beveiliging
Gereedschap & tools
ECO
Zekeringskasten en inhoud
Industrieel
Zelfbouwpakketten
Blog
Kennisbank
Zakelijk

Meetmodules elektriciteit

Beschrijving

De meetmodule elektriciteit bestaat in een uitvoering met één kanaal en een uitvoering met drie kanalen. Hiermee kun je het verbruik of de productie meten op één of meerdere schakelkringen of fasen.

Typische toepassingen voor deze modules:

 • meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een eenfasig net.
 • meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een driefasig net 3N 400 Vac.
 • Het meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een driefasig net 3 x 230 Vac is niet mogelijk met deze module.
 • meten van de opbrengst van fotovoltaïsche zonnepanelen.
 • meten van het verbruik van enkele kringen zoals de bovenverdieping van een woning.
 • meten van zware verbruikers.

Overzicht

Niko Home Control Meetmodule 3 Kanalen – 550-00803
IndicatieOmschrijvingUitleg
A.+/- schroefklemmenHier sluit je de bijgeleverde stroomklemmen aan.
B.SchuifbrugHiermee verbind je een volgende module waardoor de bus en de voedingsspanning doorgegeven zijn.
C.StroomklemmenDeze klik je op de geleiders van de schakelkring waarvan je het verbruik of de productie wilt meten.
D.L/N-schroefklemmenHier sluit je de fase aan waarvan je de spanning wilt meten.
E.ADDRESS-knopHiermee geef je bij het programmeren van de installatie het unieke adres van de module door tijdens de adresseringsfase.
F.KANAAL-ledsEen per kanaal. Licht op in TEST-mode als het verbruik of de productie van dat kanaal meer dan 20 W is. Als er een kanaalfout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven.
H.STATUS-ledLicht op in TEST-mode als de module correct aangesloten is en goed functioneert. Als er een fout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven.

Werking

Via de bijgeleverde stroomklemmen meet de meetmodule de stroom door één of meerdere geleiders. Via de aansluitklemmen meet de module de spanning van de fase waarop gemeten wordt. Doordat je zowel stroom als spanning meet, krijg je een accurate meting.

De gemeten waarden worden doorgegeven aan de Niko Home Control installatie en gelogd door de connected controller. Het totale elektriciteitsverbruik en eventueel ook de elektriciteitsproductie verschijnen op het ecodisplay. Via het touchscreen, een smartphone of de Niko Home Control energiesoftware kan de bewoner hiervan een gedetailleerd overzicht krijgen.

De juiste meetmodule kiezen

Op basis van het aantal en het type kanalen dat je wilt meten, kies je een meetmodule elektriciteit met één kanaal of een meetmodule elektriciteit met drie kanalen. Als de elektriciteitsmeter voorzien is van een pulsuitgang, kan het elektriciteitsverbruik ook gemeten worden via pulstelling. Zie Pulsteller.

Maximum kanalen
Per installatie kun je maximaal 20 kanalen meten.

De meetmodule elektriciteit met drie kanalen kun je gebruiken om:

 • een driefasige aansluiting (3N 400 Vac) te meten.
 • drie aparte schakelkringen (1 x 230 Vac) te meten.

Via de programmeersoftware stel je in hoe de meetmodule elektriciteit met drie kanalen werkt. Gebruik volgende tabel om je keuze te maken:

Benodigdheden om totaal verbruik en totale productie te metenMeetmodule elektriciteit met één kanaalMeetmodule elektriciteit met drie kanalen
Eenfasige aansluiting1-
Eenfasige aansluiting en zonnepanelen*Minimaal 21
Driefasige aansluiting (3N 400 Vac)-1
Driefasige aansluiting (3N 400 Vac) en eenfasige zonnepanelen11
Eenfasige aansluiting en driefasige zonnepanelen-2

* In dit geval gebruik je meerdere meetmodules met één kanaal of één meetmodule met drie kanalen.

De meetgegevens worden opgeslagen in het geheugen van de connected controller. Hoe lang de connected controller deze gegevens bewaart, hangt af van het aantal kanalen in de installatie. Een overzicht vind je in volgende tabel.

Aantal kanalenOpslagcapaciteit van de connected controller
39 jaar
93 jaar
151,5 jaar
201 jaar

Installatie

54-01-002
54-01-003
54-01-004
54-01-005
54-01-006


Opgelet
Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning staan.
Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting.
Op elke motormodule mag slechts één fase aangesloten worden.
Je mag de motormodule zekeren met automatische zekeringen van maximaal 16 A. Bevestig deze vóór de Niko Home Control module.
Het vermogen voor elk kanaal mag maximaal 6 A bedragen.
Sluit geen verschillende spanningen aan op dezelfde motormodule.

1    Klik de meetmodule op een DIN-rail.

2    Klik de stroomklem rond de geleider(s) van de schakelkring of -kringen waarvan je het verbruik of de productie wilt meten.

De L-zijde van de stroomklem moet van de hoofdteller weg wijzen. De K-zijde moet naar de hoofdteller toe wijzen.

Met één stroomklem kun je op dezelfde fase meerdere schakelkringen meten. Je kunt de stroomklem aanbrengen rond verschillende geleiders.

  Houd hierbij rekening met de stroomzin.

3    Sluit de draden van de stroomklem aan op de +/- schroefklemmen van de meetmodule. Respecteer hierbij de polariteit: verbind de rode draad met de + schroefklem en de zwarte met de - schroefklem.

4    Sluit de schakelkring(en) aan op de L/N-schroefklemmen van de meetmodule.

Als je het verbruik of de productie van meerdere schakelkringen op dezelfde fase wilt meten, hoef je maar één van de schakelkringen aan te sluiten op de module.

5    Verbind de meetmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de meetmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Het verwisselen van:
de L/N-schroefklemmen op de meetmodule,
of
de +/- schroefklemmen van de stroomklem,
of
de L- en K-zijde van de stroomklem


brengt geen schade toe aan de meetmodule of de installatie. Het gevolg is wel dat het teken van de gemeten waarde omkeert, waardoor grafieken fout kunnen worden weergegeven.
Bij correcte aansluiting wordt het verbruik altijd positief weergegeven en de opbrengst (bijv. actieve zonnepanelen) altijd negatief. Je kunt dit controleren op het ecodisplay of het touchscreen.

Meetmodules programmeren

In de programmeersoftware kun je de munteenheid instellen: EUR, GBP of SEK. Per kanaal kun je volgende instellingen ingeven:

 • naam van een kanaal.
 • eenfasig of driefasig gebruik.
 • type kanaal: globaal (teller nutsmaatschappij), submeting verbruik, submeting opbrengst

Het verwisselen van:

 • Als de spanning aan de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken wordt, worden geen gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of productie is op de gemeten schakelkringen.
 • Je verliest alle gegevens voor een kanaal als je in de programmeersoftware:
  • het kanaal verwijdert.
  • het energietype (elektriciteit/gas/water) wijzigt.
  • het type meting wijzigt.
  • het type belasting wijzigt.

Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.

LEDACTIEFOUTMOGELIJKE OORZAKEN
STATUS-ledKnippert met één puls per twee seconden.SoftwarefoutVerkeerde softwareversie.*


*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.
KANAAL-ledKnippert snel.ModulefoutDe module is defect.


Er zit geen spanning op de L/N-schroefklemmen.

Technische gegevens

Meetmodule elektriciteit met één kanaal

 • meetbereik met bijgeleverde stroomklem: 5 - 11490 W, 22 mA – 63 A
 • meetbereik met stroomklem 550-00809: 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A
 • ingangsspanning: 230 Vac
 • 1 stroomklem (bijgeleverd)
 • nauwkeurigheid: IEC62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
 • eenfasige aansluiting: 230 Vac, 50 Hz
 • maximale kabeldikte voor de bijgeleverde stroomklem: 1 x 10 mm² of 6 x 2,5 mm² of 9 x 1,5 mm²
 • maximale kabeldikte voor stroomklem 550-00809: 4 x 10 mm² of 12 x 2,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
 • lengte van de aansluitkabel aan de stroomklem: 100 cm
 • niet geschikt om gelijkstroomcomponenten te meten
 • meetgegevens alleen voor informatieve doeleinden, niet geldig voor facturatie
 • 4 schroefklemmen om de spanning van de aangesloten schakelkring te meten
 • 2 schroefklemmen om de bijgeleverde stroomklem aan te sluiten
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • afmetingen: DIN 2E
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Meetmodule elektriciteit met drie kanalen

 • meetbereik met de bijgeleverde stroomklemmen: 5 - 14490 W, 22 mA – 63 A
 • meetbereik met stroomklem 550-00809: 90 -27600 W, 400 mA – 120 A
 • maximaal meetbereik van de totale meetmodule: 32768 W
 • ingangsspanning: 230 Vac
 • 3 stroomklemmen (bijgeleverd)
 • nauwkeurigheid: IEC 62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
 • aansluiting:
  • driefasig: 3N 400 Vac, 50 Hz
  • eenfasig: drie schakelkringen van 230 Vac, 50 Hz
 • maximale kabeldikte voor de bijgeleverde stroomklemmen: 1 x 10 mm² of 6 x 2,5 mm² of 9 x 1,5 mm²
 • maximale kabeldikte voor stroomklem 550-00809: 4 x 10 mm² of 12 x 12,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
 • lengte van de aansluitkabel aan elke stroomklem: 100 cm
 • niet geschikt om gelijkstroomcomponenten te meten
 • meetgegevens alleen voor informatieve doeleinden, niet geldig voor facturatie
 • 3 x 2 schroefklemmen om de spanning van de aangesloten schakelkringen te meten
 • 3 x 2 schroefklemmen om de bijgeleverde stroomklemmen aan te sluiten
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • afmetingen: DIN 4E
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Stroomklem 120 A

 • breidt het meetbereik van de meetmodules uit tot 90 -27600 W, 400 mA – 120 A per kanaal
 • type stroomklem specificeren tijdens programmering
 • kan tot ± 100 keer worden vergrendeld/ontgrendeld
 • lengte van de aansluitkabel aan de stroomklem: 100 cm (mag niet worden verkort of verlengd)
 • maximale kabeldikte voor de stroomklem: 4 x10 mm² of 12 x 12,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
 • nauwkeurigheid: IEC 62053-21 klasse 1 (R), klass 2 (L)
 • minimale isolatieweerstand: 100 MΩ (tussen kern en  uitgangsklemmen)
 • gewicht: 75 g
 • omgevingstemperatuur: -20 - 50 °C
 • afmetingen: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-gemarkeerd

Zakelijke voorstellen

Sociale Kanalen

Informatiecentrum

Op onderstaande kanalen zijn we bereikbaar tussen 08:00 en 18:00, welkom!

Via sms & telefoon
(+32) - 9 396 92 00
Via Facebook messenger
zelfbouw-pieters
crosschevron-down